Právníci KŠD LEGAL získali při zastupování klienta další klíčový judikát!

24.11.2017

Po úspěchu v zastupování klienta ve věci porušení práva na spravedlivý proces před Ústavním soudem České republiky zaznamenali další významný úspěch před soudy tentokrát členové insolvenčně-litigačního týmu. KŠD LEGAL. V rámci nyní velmi aktuálního tématu tzv. „šikanózních insolvenčních návrhů“, s nimiž se potýká či potýkala řada českých obchodních společností, a obrany před těmito mnohdy fatálními útoky na podnikatelskou činnost se Nejvyšší soud České republiky závazně vyjádřil k výši zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou takovým šikanózním insolvenčním návrhem a způsobu jejího určení.

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí jednak konstatoval, že šikanózní insolvenční návrh (tj. insolvenční návrh obsahující nepravdivé údaje) je způsobilý bez dalšího výrazně zasáhnout do dobré pověsti právnické osoby – podnikatele, proti které směřuje, a způsobit jí tak imateriální újmu, a to i v případě, kdy informace o zahájení insolvenčního řízení není uveřejněna v tisku či na zpravodajských internetových portálech, popř. prostřednictvím jiných médií.

S ohledem na skutečnost, že insolvenčním řízením zejména se zavedenými podnikatelskými subjekty je často věnována značná mediální pozornost a tyto praktiky mohou být využívány v rámci tvrdého konkurenčního boje, je pozitivním signálem pro všechny podnikatele, že přiměřené zadostiučinění by mělo být posuzováno vždy s ohledem na individuální míru zásahu do dobré pověsti podnikatele a dalším okolnostem celé věci, a to velice pečlivě v každém jednotlivém případě.

Nejvyšší soud tak přisvědčil argumentaci členů právního týmu KŠD LEGAL, že vedle náhrady případně způsobené hmotyné škody by tak napadená obchodní společnost měla dosáhnout skutečně i adekvátního a důstojného zadostiučinění zohledňující míru zásahu do jejího postavení na trhu a důsledky takového zásahu, a to zcela odděleně od (nutnosti) paralelního vzniku hmotné škody způsobené takovým nepravdivým insolvenčním návrhem.

Oblast sporné agendy, insolvenčního práva či náhrady vzniklé újmy patří mezi důležité obory specializace KŠD LEGAL. V zastupování klientů v těchto věcech disponujeme bohatými zkušenostmi a i zde je nám vlastní bojovat až do samého konce a společně s našimi klienty slavit v těchto řízeních úspěch. V případě zájmu o bližší představení našich služeb a zkušeností v této oblasti nás prosím kontaktujte na emailu ksd.law@ksd.cz či telefonicky na čísle 221 412 611.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 5640/2015, ze dne 28.6.2017 si můžete v plném znění přečíst zde: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/dobra-povest-a-zadostiucineni-106577.html.